Có cách khá hay để ẩn file(nhạy cảm) cho dòng s40 của nokia)
-b1:vào thẻ nhớ tạo 1 thư mục có đuôi .jad (ví dụ: video.jad)
-b2:chuyển file cần giấu vào thư mục vừa tạo.
-b3:tạo một thư mục nữa có đuôi .jar (ví dụ: video.jar) 2 thư mục tạo ở trên phải trùng tên nhau
-b4:tạo xong thư mục có đuôi .jar thi thư mục có đuôi .jad sẽ bị ẩn.nếu muốn hiện lại thì xoá thư mục có đuôi .jar đi là được

Insane